Zalety Programu Wychowania Dwujęzycznego

 • Program wychowania dwujęzycznego może być wykorzystany zarówno przez doświadczonych nauczycieli, którzy skorzystają ze swobody wyboru i samodzielnie zaplanują realizacje programu), jak i przez nauczycieli o mniejszym doświadczeniu, którzy potrzebują pomocy w planowaniu pracy.

 • Jest tak intuicyjnie napisany, że może być wykorzystywany przez nauczycieli znających jedynie podstawy języka angielskiego albo nawet nie znających w ogóle języka angielskiego.

 • Zawiera bardzo szczegółowe instrukcje objaśniające, w jaki sposób zorganizować zabawę w języku angielskim, nie wymaga doświadczenia organizacyjnego od nauczycieli.

 • W pierwszym miesiącu nauczyciel biorący udział w programie wychowania dwujęzycznego otrzymuje pakiet wprowadzający, zawierający znacznie dokładniejsze wskazówki, w jaki sposób pracować zgodnie z programem.

 • Realizacja programu jest potwierdzona certyfikatem udziału w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak” (który może być np. włączony do wykazu osiągnięć do awansu zawodowego).

 • Zapewniamy stałe wsparcie metodyczne dla nauczycieli, organizujemy webinary i warsztaty wdrażające program wychowania dwujęzycznego w przedszkolu.
 • Program wychowania dwujęzycznego jest niemal „wtopiony” w życie przedszkolne, nie stanowi osobnej formy nauczania.

 • Program nie wymaga od nauczyciela planowania dodatkowego czasu na język angielski w przedszkolu. Nauczyciel realizuje program przedszkolny i dodaje ćwiczenia, które pasują do jego planów na dany dzień i realizowanej tematyki.

 • Nauczyciel nie musi przygotowywać się do prowadzenia ćwiczeń i zabaw z dziećmi. Ma gotowe materiały do wykorzystania.

 • Bardzo szczegółowy opis ćwiczeń daje poczucie bezpieczeństwa nauczycielom, którzy nie znają języka angielskiego. Znajdują się w nim tłumaczenia nagranych tekstów i używanych słów, wyjaśnienia jak dzieci powinny wykonać zadanie i jakie są ich prawidłowe odpowiedzi.

 • Platforma edukacyjna towarzysząca programowi wychowania dwujęzycznego zapewnia dużą automatyzację zadań nauczyciela, np. zapisywanie harmonogramu realizacji programu, wysyłanie raportu do rodziców.
 • Program jest dostosowany do potrzeb dzieci szybko i wolniej uczących się. Poprzez dobór ćwiczeń nauczyciel może dostosować tempo pracy do każdego dziecka lub każdej grupy. Nauczyciel wie bowiem najlepiej, jakie tempo pracy będzie odpowiednie dla jego wychowanków.

 • Zawiera dodatkowe wskazówki, w jaki sposób adaptować ćwiczenie w razie problemów w jego wykonaniu przez dzieci.

 • Jest wzbogacony o zestaw ćwiczeń wspomagających, przygotowanych w celu zapewnienia dodatkowego treningu w szczególnie ważnych obszarach rozwoju dziecka, jak rozwój mowy, pamięci, uwagi, sprawności manualnej czy fizycznej. Zestaw przeznaczony jest głównie dla nauczycieli pracujących z dziećmi o wolniejszym tempie rozwoju tych umiejętności.

 • Tempo pracy jest dostosowane do potrzeb dzieci, które nie są zmuszane do nadążania za nagraniem, filmem lub bajką. Nauczyciel poprzez zatrzymywanie i powtarzanie nagrania może sam dostosować jego tempo do tempa pracy dzieci.
 • Nauczyciel ma do dyspozycji zestaw zabaw i ćwiczeń idealnie dopasowany do rozkładu dnia w przedszkolu i czynności codziennych (np. mycie zębów, siadanie do posiłku) oraz przedstawianej tematyki (np. Dzień Mamy).

 • Zestaw zabaw i ćwiczeń po angielsku wzbogaca i uatrakcyjnia standardowe zajęcia przedszkolne.

 • Program wychowania dwujęzycznego wspomaga rozwój umiejętności językowych zarówno w języku polskim (nauczyciel prowadzi pogadanki i rozmowy tematyczne), jak i w języku angielskim (zabawy wspierane nagraniem w języku angielskim).

 • Wspomaga działania wychowawcze i porusza tematy istotne dla rozwoju dziecka, np. zasady zachowania, zdrowego żywienia.

 • Wpływa na całościowy rozwój dziecka – rozwija nie tylko umiejętności językowe, ale i manualne, ruchowe, społeczne, emocjonalne, matematyczne itd.
 • Program wychowania dwujęzycznego nie narzuca określonej kolejności jego realizacji i zapewnia dużą swobodę wyboru.

 • Zawiera proponowany harmonogram jego realizacji, który można stosować, jeśli nauczyciel nie ma doświadczenia w samodzielnym wyborze tematyki i formy pracy w przedszkolu. Jego stosowanie nie jest jednak konieczne, aby osiągnąć zamierzone cele wychowawcze.

 • Zapewnia łatwe stopniowanie trudności, ćwiczenia przygotowane są w wersjach na dwóch lub trzech poziomach trudności, które mogą być realizowane po kolei (przejście poziom 1-2-3) lub z pominięciem zbędnego poziomu.
 • Nagrania i materiały dodatkowe są udostępniane rodzicom.

 • Rodzice otrzymują regularne raporty (codzienne albo tygodniowe) o wykonywanych zadaniach, dzięki czemu są świadomi korzyści, jakie przynosi wykorzystanie programu wychowania dwujęzycznego.

 • Intuicyjny Komunikator umożliwia bieżący kontakt z rodzicami również w innych sprawach dotyczących przedszkola np. informowanie o zebraniu.
 • Program wychowania dwujęzycznego zawiera zestaw ćwiczeń do wykorzystania on-line.

 • Wiele ćwiczeń jest wzbogaconych o informacje, w jaki sposób można łatwo adaptować je do konieczności prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Zalety Programu Wychowania Dwujęzycznego